Прочие болезни
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Отруєння пестицидами

Пестициди - отрутохімікати для боротьби з бур'янами (ге­рбіциди, десіканти, дефоліанти), шкідниками (інсектициди, акаріциди, зооциди, овоциди та ін.), хворобами (фунгіциди, інсектоакарициди та ін.) сільськогосподарських культур, тва­рин та птиці. Це речовини хімічного або біологічного похо­дження з високою біологічною активністю. Спричиняючи за­гибель небажаних організмів або рослин, ці речовини станов­лять потенційну небезпеку для сільськогосподарської птиці та людей. Присутність надлишкових кількостей залишків пести­цидів у кормах може призвести до виникнення захворювання, зниження продуктивності, погіршення споживчих характерис­тик продукції птахівництва.

Хлорорганічні пестициди

Велика група хлорпохідних аліфатичних, циклічних, арома­тичних вуглеводів та інші сполуки. До цієї групи належать алдрин гексахлоран, (ГХЦГ) технічний та його гамма-ізомер. ТАП, гексахлорбутадієн, гептахлор, поліхлорпінен, поліхлор-камфен, ліндан та інші. Незважаючи на деякі розбіжності в хі­мічній будові, хлорорганічні речовини об'єднує велика кіль­кість фізико-хімічних характеристик, а також механізм дії на організм комах та теплокровних. Більшість хлорорганічних пестицидів погано розчиняється у воді, але майже всі вони добре розчинні в органічних розчинниках та жирах. Відмінною рисою більшості з них є здатність до концентрації в біологічних лан­цюгах харчування, а також в системі ґрунт - рослина - тварина - людина. Так, вміст більшості хлорганічних пестицидів у моркві на порядок більше, ніж в ґрунті, в якому вона вирощується. Хлорорганічні сполуки повільно виводяться з організму, в основному з сечею та калом, як в чистому вигляді, так і у вигляді метаболітів. Всі вони виділяються з яйцем, причому майже вся маса знаходиться у жовтку. Характерною є здатність хлорорга­нічних пестицидів до матеріальної кумуляції.

Патогенез при отруєнні хлорорганічними пестицидами. В основі токсичної дії хлорорганічних пестицидів лежить ін­тенсивне створення вільних радикалів у тканинах як наслідок часткового дехлорування хлорорганічних пестицидів при біотрансформації. Внаслідок цього значно підсилюється вільнорадикальне неферментативне окислення ліпідів, в тому числі клітинних мембран з накопиченням перекисів ліпідів, що при­гнічують сульфгідрильні групи багатьох окислювально-відновних ферментів. Це, в свою чергу, призводить до дефіци­ту АТФ та гальмування відновлювальних та синтетичних про­цесів, що проявляється в порушенні функцій клітин, їх дис­трофії, проникненості клітинних мембран. Це підтверджує терапевтичний ефект унітіолу, що відновлює активність тіолових груп ферментів.

Велике значення має антихолінестеразна дія ХОС, що при­зводить до накопичення ацетилхоліну та порушує функції центральної нервової системи.

Клінічні ознаки. Отруєння можуть протікати в хронічній та гострій формах з характерним симптомокомплесом пору­шення функції центральної нервової системи - підвищеною збудженістю, порушенням координації рухів, ритму дихання, клоніко-тонічними судомами, тремором. Смерть спричиняє параліч дихального центру. Перші ознаки отруєння виявля­ються через 15 хвилин - 2 години після влучення отрути до організму. У птиці, що отримала велику кількість пестицидів, спостерігається відсутність апетиту, тремор, асфіксія, парези, паралічі, раптові кидки, важке дихання з відкритим дзьобом.

Отруєння хлорорганічними пестицидами спричиняє підвище­ну загибель ембріонів.

Діагностика. Комплексна. Враховують клінічні, анамнестичні дані, результати хіміко-токсикологічного дослідження. Патологоанатомічні зміни характеризуються, в основному, різноманітними гемодинамічними розладами у внутрішніх органах та головному мозку, дистрофічними та дегенератив­ними змінами у паранхіматозних органах. Внутрішні органи наповнені кров'ю, крововиливи в легенях під епі - та ендокардом. В легенях застійні явища, набряк, осередкова емфізема та ателектаз. Слизові оболонки шлунку та початкової частини тонкої кишки набряклі та гіперемовані. У шлунці та початко­вих ділянках тонкого кишечнику можливі крововиливи.

Профілактика. Недопущення попадання у корм пестицидів. Заборона для згодовування птиці протруєною зерна (посі­вної о матеріалу), чітке виконання інструкції по застосуванню пестицидів при обробках та масових заходах.

Лікування. Виведення з раціону протруєного зерна, вида­лення пестицидів з поверхні тіла птиці спиртово-лужним роз­чином, мильною водою, з слизових оболонок 2 % розчином натрію гідрокарбонату. Використовують унітіол, ентеросорбенти. вітамінні препарати. Вдаються до засобів сиптоматичної та патогенетичної терапії.